Pasívny dom

Pokiaľ chceme hovoriť o pasívnom dome, musí platiť že merná spotreba tepla na vykurovanie je max 15 kWh/ m2 ,neprevzdušnosť n₅₀ max. 0,6 hod¯¹, merná ročná spotreba primárnej energie – max. 120kWh/m² K 

 

Merná spotreba tepla na vykurovanie – udáva koľko tepla je potrebné na vykurovanie jedného metra štvorcového čistej podlahovej plochy, hodnotu vypočítame pomocou programu PHPP.

Neprevzdušnosť n₅₀  – je určujúcim parametrom pre vzduchotesnosť obalu. Hodnota hovorí, koľko vzduchu sa za hod. vymení netesnosťou pri určitom tlaku vzduchu 50Pa. Po utesnení domu sa prevádza kontrola kvality práce Blowerdoor test. Ventilátor nainštalovaný do otvoru dverí vytvorí predtlak  a meracia jednotka vyhodnotí, koľko vzduchu prechádza medzerami v obale.

Merná ročná spotreba primárnej energie – vyjadruje množstvo energie, ktorá je podľa zvoleného zdroje energie použitá z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má svoj prepočtový koeficient- napr elektrina sa násobí 3 vďaka neefektívnej výrobe z fosilnych palív.

 

Pri posudzovaní pasívneho domu je dôležité zvážiť aj celkovú spotrebu primárnej energie úsporného domu. Do tejto spotreby zarátavame spotrebovanú energiu na kúrenie, ohrev TUV, vetranie, chladenie – klimatizáciu, elektrospotrebiče a osvetlenie.

Pasívny dom musí splňať evropsky uznávané parametre stanovené Passivhaus Institutem v Darmstadtu.

 

Výber konštrukcie pre energeticky pasívny dom

Pri stavbe pasívneho domu je možné použiť všetky bežne dostupné typy obvodových a nosných konštrukcií.

 


 

Energetické vlastnosti domu ovplyvnia tieto skutočnosti: 

– Voľba pozemku a umiestnenie domu na ňom s prihliadnutím na miestnu klímu, konfiguráciu terénu, vegetáciu a prevládajúce vetry.
– Orientácia domu na svetové strany s ohľadom na dopad slnečného žiarenia počas roka, súčasné a v budúcnosti predpokladané tienenie domu okolitou zástavbou.
– Zvýšená tepelná ochrana vonkajších stavebných prvkov, t. j. dosiahnutie vynikajúcich tepelnoizolačných parametrov prvkov obvodového plášťa – steny,podlahy,trecha, okná, dvere.
– Predchádzanie vzniku geometrických a konštrukčných tepelných mostov.
– Dostatočná vzduchotesnosť obvodového plášťa – vylúčenie netesností, vetrotesnosť
– Pasívne využitie slnečnej energie – správne dimenzované južné zasklené plochy, zimné záhrady, pričom dôležitým opatrením je akumulácia pasívnych energetických ziskov, premenlivá protislnečná ochrana a letná ochrana proti prehrievaniu domu.
– Vnútorné usporiadanie iziebs ohľadom na súlad vykurovacieho režimu, tepelných zón a orientácia priestorov na svetové strany.
– Veľkosť vykurovaných a nepriamo vykurovaných priestorov (objemov) a ich primeranosť danému účelu.
– Veľkosť presklených plôch na jednotlivých fasádach stavby.
– Očakávané vnútorné tepelné zisky podľa charakteru prevádzky.
– Optimálne zvolený vykurovací systém – s vhodným výkonom a dobrou reguláciou, pružne reagujúci podľa okamžitej teploty, podľa možnosti nízkoteplotný.
– Kontrolované vetranie, rekuperácia – komfortný systém, ktorý sa stará o neustálu výmenu vzduchu, ktorú nezabezpečime cez okná v potrebnej miere, výsledok stále čistý, čerstvý vzduch, bez prachu, prievanu a hluku.
– Efektívne využívanie elektrickej energie – energeticky úsporné osvetlenie a domáce spotrebiče.
– Správanie užívateľov – uvedomelá obsluha, prihliadnutie na denné a ročné obdobie a správne ovládanie technických zariadení.
– Optimalizácia všetkých prvkov.

 


 

Orientácia nízkoenergetického a pasivneho domu

Nízkoenergetický dom sa  orientuje prevážne na juh. Väčšia plocha domu je na dlhšej južnej fasáde, ku ktorej sú priradené obytné miestnosti. Pri orientácii domu treba zohľadniť miestne podmienky, ako je svahovitosť terénu a jeho orientácia. Treba tiež dbať na dostatočný odstup domu od okolitých tieniacich prekážok, aby sa nízke zimné slnko dostalo na južnú fasádu.

Typickými znakmi takýchto domov sú veľké presklenia na južnej fasáde a malé okenné otvory na severnej strane, poskytujúce iba nutné osvetlenie vnútorných priestorov- technické miestnosti, wc….. Okná orientované na západ a na východ poskytujú v zime málo energie a v lete spôsobujú prehrievanie miestností

 

Tvar nízkoenergetického a pasivneho domu

Pri návrhu tvaru domu vychádzame z podmienky zabezpečenia požadovaného objemu pri čo najnižšom povrchu stavby (optimálny tvar je guľa, resp. polguľa). Kompaktná, málo členitá stavba s malým počtom zalomení, výstupkov, vikierov alebo balkónov má pri rovnakom objeme s menšou vonkajšou plochou aj menšie straty prestupom tepla. V dobre izolovaných domoch je vplyv tvaru budovy veľmi malý, ale táto požiadavka je dôležitá aj z hľadiska snahy o čo najnižší počet kritických miest potenciálnych tepelných mostov.

 

Okná

Kvalitné okná sú nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia pasivity domu. Súčiniteľ prechodu tepla U okna (teda zasklenia a rámu spolu) by mal byť menší ako 0,80W/(m2K). Takéto kritériá spĺňajú izolačné trojsklá alebo dvojsklá s izolačnou fóliou vo vnútri, vyplnené argónom alebo kriptónom.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať aj okenným rámom, vzhľadom na to, že predstavujú 20 – 30 % plochy otvoru. Bežne použivané okenné rámy majú súčiniteľ prechodu tepla U medzi 1,60 a 2,20 W/(m2K), čo je pre pasívne domy nedostačujúce. Laicky povedané, je zbytočné používať izolačné trojsklá, ak by teplo malo uniknúť cez rámy. Velkú pozornosť treba dávať na montáž okien, odporúčam profimontáž a čiastočné prekrytie okenného rámu tepelnou izoláciou.

 

Viete že: Od roku 2020 bude aj na Slovensku povinnosť stavať všetky novostavby v pasívnom štandarde.

Už dnes možno stavať budovy, ktoré ušetria až 90 % nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežnými novostavbami.
Pasívny dom je možné postaviť z akéhokoľvek materiálu. Pasívny dom môže byť aj murovaná stavba z tehly, pórobetónu, betónových tvárnic alebo z betónu.

 

Desatoro pasívneho domu

Splnenie dole uvedených princípov tvorí základ dosiahnutia pasívneho štandardu a zaistenie vysokého komfortu, ktorý pasívny dom poskytuje. Pokiaľ  jeden a viac bodov chýba ,možno predpokladať, že sa nejedná o pasívny dom

 

1.   Dom má prevahu okien na južnú stranu.
2.   Koľko tepelnej izolácie je použitej v stenách a na streche?

-stena min. 30cm(U‹ 0,12 W/m² K

-strecha min. 40cm (U‹ 0,10W/m² K

3.  Aká hrúbka izolácie je použitá v podlahe? – min 25cm

4.   Bola riešená vzduchotesnosť domu a ako? – tesniace pásky , fólie…

5.   Sú riešené tepelné mosty a ako? – súvislá vrstva izolácie…

6.   Aké okná sú použité a akú hodnotu Uw dosahujú? – zateplený rám ,trojsklo, Uw<0,80W/(m²K)

7.   Je dom chránený proti letnému prehratiu ? – vonkajšie žalúzie, presah strechy, markízy, pergoly

8.   Prevedenie kvality domu . Blowerdoor test – vzduchotesnosť obalu domu, termovízia

9.   Ako sa rieši vetranie ? – rekuperácia – nútené vetranie, vzduchotechnika

10. Optimalizácia výpočet programom PHPP, výpočet mernej teploty energie na kúrenie a hodnoty primárnej energie.

 

PHPP (Passive House Planning Package) – Je medzinárodne uznávaný výpočtový program používaný pre návrh pasívneho domu. Vďaka nemu je možné prvky domu jednoduchšie prispôsobiť , aby vo výsledku vyhovel podmienkam pasívneho štandardu.

 

U – súčiniteľ prestupu tepla- udáva kvalitu tepelne-izolačných vlastností konštrukcii , čím hodnota nižšia tým prvky lepšie izolujú.

podlaha 0,15 W/m² K, cca. 25cm izolácie

stena 0,12 W/m² K , cca. 30cm izolácie

strecha 0,10- 0,08 W/m² K, cca. 40cm – 50cm izolácie

unnamed (1)

Merná spotreba tepla na vykurovanie – udáva koľko tepla je potrebné na vykurovanie jedného metra štvorcového čistej podlahovej plochy, hodnotu vypočítame pomocou programu PHPP.
Tepelné mosty – sú to miesta na obvodovom plášti domu, ktoré majú nižší tepelný odpor ako ostatné časti, t. j. ktorými uniká viac tepla. Sú miesta v konštrukcii kde vďaka   oslabenej tepelnej izolácii alebo tvaru dochádza k zvýšenému prestupu tepla ( napr. balkón, rohy, napojenie stena – strecha, základy – stena a pod.) V oslabených miestach môže dôjsť k zníženiu vnútornej povrchovej teploty a následne kondenzácii vlhkosti
Neprevzdušnosť n₅₀  – je určujúcim parametrom pre vzduchotesnosť obalu. Hodnota hovorí, koľko vzduchu sa za hod. vymení netesnosťou pri určitom tlaku vzduchu 50Pa. Po utesnení domu sa prevádza kontrola kvality práce Blowerdoor test. Ventilátor nainštalovaný do otvoru dverí vytvorí pretlak  a meracia jednotka vyhodnotí, koľko vzduchu prechádza medzerami v obale.
Merná ročná spotreba primárnej energie – vyjadruje množstvo energie, ktorá je podľa zvoleného zdroje energie použitá z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má svoj prepočtový koeficient- napr. elektrina sa násobí 3 vďaka neefektívnej výrobe z fosílnych palív.
PHPP ( Passive House Planning Package) -Je medzinárodne uznávaný výpočtový program používaný pre návrh pasívneho domu. Vďaka nemu je možné prvky domu jednoduchšie prispôsobiť , aby vo výsledku vyhovel podmienkam pasívneho štandardu.
U –súčiniteľ prestupu tepla– udáva kvalitu tepelne-izolačných vlastností konštrukcii , čím hodnota nižšia tým prvky lepšie izolujú.  Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) – vyjadruje množstvo tepla na 1 m2 stavebného materiálu, ktoré preniká von (pri rozdiele teploty 1 °C medzi vonkajškom a vnútrajškom).

Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri rozdiele teploty okolitých prostredí 1 °C (medzi vonkajším a vnútorným prostredím).

 

Tepelný odpor stavebnej konštrukcie R (m2.K/W) je podiel hrúbky konštrukcie d (m) a súčiniteľ tepelnej vodivosti „ “ ( lambda vo W/m.K), ktorý udáva tepelnoizolačnú schopnosť stavebného materiálu. Odpor ktorý kladie konštrukcia voči prechodu tepla

 

Stavebník

Pod týmto pojmom chápeme v prvom rade fyzickú alebo právnickú osobu, pre ktorú sa konkrétna stavba pripravuje, zhotovuje a ktorá tiež financuje jej realizáciu. Po ukončení všetkých prác sa stavebník stáva vlastníkom takejto stavby.

 

Jednoduché stavby

Definovať ich možno ako stavby na bývanie s menšou zastavanou plochou ako 300 m2 a maximálne s jedným nadzemným podlažím (takéto stavby môžu mať aj podkrovie). Patria sem aj stavby na individuálnu rekreáciu, stavby určené na zariadenia staveniska a prízemné stavby so zastavanou plochou menšou ako 300 m2 a výškou menej ako 15 metrov. Medzi jednoduché stavby patria aj oporné múry a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresiahla 300 m2 a hĺbku 6 metrov. 

 

Drobné stavby

Pre hlavnú stavbu majú drobné stavby doplnkovú funkciu. V zásade ide o prízemné stavby so zastavanou plochou maximálne 25 m² a výškou najviac 5 metrov, resp. podzemné stavby, kde zastavaná plocha predstavuje maximálne 25 m² a hĺbka maximálne 3 metre.

 

Kolaudačné konanie

Ide o finálny proces celkového preverovania kvality dokončeného stavebného diela. Vykonáva ho stavebný úrad, ktorý na predmetnú stavbu vydal stavebné povolenie.

 

Kolaudačné rozhodnutie

Osvedčuje sa ním povolenie na užívanie stavby na určený účel a definujú sa podmienky užívania stavby.

 

Synergický efekt  

Ak ste si vybrali správneho zhotovovateľa, ktorý má vašu dôveru, ak máte kvalitne spracovanú projektovú dokumentáciu a ak sa v zmluve o dielo pamätá na všetky možnosti, postačí vám počas prác aj minimálna kontrola. No plný výkon kvalitného stavebného dozoru berie každý správny zhotovovateľ všetkými desiatimi. Na druhej strane správny stavbyvedúci tiež uvíta, ak má na stavbe rovnako erudovaného partnera. Ide o vzájomný rešpekt a spoločný cieľ. Dozor je v takomto prípade pre stavbyvedúceho jeho ďalšia hlava a ďalší pár očí. Povrchný a nedôrazný dozor si u stavbyvedúceho autoritu nezíska. Tým, že ho včas upozorní, že sa robí niečo zle, v rozpore s projektom, technickou normou alebo zdravým rozumom, mu pomôže predísť škodám, ktoré by firme vznikli. Keď sa dozor a stavbyvedúci navzájom rešpektujú, keď je dôvera vzájomná, väčšinou to poznať aj na výsledku. 

unnamed (3)

Pri nesprávnom zateplení stavby vzniká v stenách s malou hrúbkou tepelnej izolácie rosný bod v konštrukčnom materiály (Porotherm, Ytong, beton………), kde pri nízkych teplotách dochádza ku kondenzui vody. K odparu vlhkosti smerom von však bráni zateplenie. Preto sa vlhkosť tlačí tam kde jej nič nestojí v ceste – smerom do vnútra. Vtedy vzniká vlhkosť, ktorá je častým následkom vzniku a koncentrácii plesní, zhoršenie zdravia a zvýšeniu alergii u ľudí a škody na stavebných materiáloch.

unnamed

Pre úsporné či nízkoenergetické domy je vhodné zatepliť základové pásy po celom obvode od samotného dna výkopu až po základovú dosku. Pre pasívne domy je to nevyhnutné !!! Je potrebné navrhnúť dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie v závislosti od kategórie domu.  Nemýlme si zateplenie základových pásov so zateplením sokla. Keď je v zime vonku -12°C, tak pol metra pod zemou určite nebude plusová teplota. Teplo akumulované v stene nám tak uniká do zeme. Základové konštrukcie pasívnych či NED domov sa od bežných stavieb líšia kvalitnou tepelnou izoláciou.

unnamed (1)

unnamed (2)unnamed (4)unnamed (5)unnamed (6)unnamed (7)

Zateplování izolační pěnou ICYNENE a SMARTISOL

http://www.chytraizolacia.sk  

unnamed (8) unnamed (9) unnamed (10) unnamed (11) unnamed (12) unnamed (13) unnamed (14) unnamed (15) unnamed (16)